REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy jest prowadzony przez Spółdzielnię Inwalidów ZGODA z siedzibą pod adresem: ul. 8 Marca 1, 95-050 Konstantynów Łódzki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000124338, NIP: 724-000-10-08, REGON: 000453753.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA znajduje się również pod adresem: ul. 8 Marca 1, 95-050 Konstantynów Łódzki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego dostępny pod adresem internetowym : https://sklep.zgoda.pl/regulamin/

b) Spółdzielnię – Spółdzielnia Inwalidów ZGODA z siedzibą pod adresem: ul. 8 Marca 1, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 724-000-10-08, REGON: 000453753

c) Sklep Internetowy – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://sklep.zgoda.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Spółdzielnia sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet towary znajdujące się w ofercie;

d) Klient – podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia ze Spółdzielnią umowy sprzedaży towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu;

e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ;

f) Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca na korzystanie z niego, zawierająca informacje dotyczące Klienta, wykorzystywana w celu składania zamówień przez Klienta i ich realizacji. Konto Klienta tworzone jest w systemie Sklepu Internetowego poprzez Rejestrację Klienta;

g) Rejestracja Klienta – procedura stanowiąca funkcjonalność Sklepu Internetowego, służąca do tworzenia Konta Klienta, w ramach której Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Sklepie Internetowym, podając dane wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając oświadczenia w przedmiocie: akceptacji Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowej. Rejestracja Klienta zostaje zakończona w chwili uruchomienia linku przesłanego na adres email podany w formularzu rejestracyjnym;

h) Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Spółdzielnią za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umożliwiająca w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za towar i kosztów wysyłki;

i) Ustawa o prawach konsumenta. – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn zm.).

§2

Sklep Internetowy prowadzony jest przez Spółdzielnię w celu możliwości za pośrednictwem sieci Internet sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie. Informacje o towarach zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

Regulamin określa:

a) zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zasady zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

b) zasady składania zamówień przez Klienta i zasady realizacji zamówień;

c) rodzaj i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d) warunki świadczenia Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

§3

W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:
a) dokonanie czynności związanych z założeniem Konta Klienta, poprzez Rejestrację Klienta i posługiwanie się Kontem Klienta (w tym danymi wskazanymi w Koncie Klienta) w toku korzystania ze Sklepu Internetowego; lub podanie danych wymaganych do realizacji zamówienia bez zakładania konta Klienta w pola formularza
b) wybór zamawianego towaru;
c) wybór jednego z dostępnych sposobów dostawy;
d) wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
e) dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem.
W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Spółdzielni za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§4

Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z §3 ust. 3 Spółdzielnia niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w zamówieniu wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia złożonego przez Klienta.
Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.

Korzystanie ze Sklepu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji – przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).

§5

Na procedurę zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego składają się opisane w Regulaminie czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz czynności techniczne związane z przyjęciem potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Spółkę opisane w §3 i 4.

DOSTAWA I PŁATNOŚCI

§6

Towary zakupione w Sklepie Internetowym są wydawane poprzez dostawę za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy oferującej usługi kurierskie stosownie do usług oferowanych przez tą firmę.

Szczegóły dotyczące dostawy dostępne są w zakładce „Zamówienia” w panelu MOJE KONTO

W procesie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru spośród dostępnych metod dostawy. Czas dostawy towaru od zamówienia do dostarczenia klientowi wynosi max. 5 dni roboczych (jeśli jest to towar dostępny w magazynie).
Zakupiony w Sklepie Internetowym towar przekazywany jest firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do Klienta.
a) w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia w razie wyboru formy płatności, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a) Regulaminu;
b) w ciągu 3 dni roboczych od uznania rachunku kwotą płatności z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym w razie wyboru jednej z form płatności, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. b)-c) Regulaminu.
Przewoźnik zobowiązaniowy jest dostarczyć przesyłkę w ciągu max. 3 dni roboczych.
Koszty wysłania zakupionego towaru nie są uwzględniane w cenie towaru, i obciążają Klienta. Koszty wydania towaru (wysyłki) są każdorazowo podawane w Sklepie Internetowym przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym i są doliczane do całkowitej kwoty do zapłaty przez Klienta z tytułu złożonego zamówienia.
Spółdzielnia ma obowiązek dostarczenia zakupionych towarów bez wad.

Forma płatności
Dopuszczalne dwie formy płatności:

– Przedpłata:

Przelew na konto  nr 35 1090 1304 0000 0000 3000 3308 Santander Bank Polska S.A.

Dane do przelewu: S.I. ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. 8 Marca 1.

Realizacja zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na konto. W tytule przelewu prosimy o  wpisanie: zakup sklep internetowy + nr zamówienia + imię i nazwisko/ nazwa firmy

– Przedpłata – Przelewy 24

– Za pobraniem:

Należność pobiera kurier podczas dostarczenia przesyłki, do przesyłki dołączony jest paragon lub faktura.

– Płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy.

Dostawa i czas realizacji zamówienia

Towary w sklepie internetowym są oznaczone symbolem dostępności. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności oraz rodzaju towaru w sklepie:

Towar dostępny w magazynie – czas realizacji od 1 do 5 dni roboczych.

Brak towaru w magazynie (towar na zamówienie): czas realizacji do 14 dni roboczych.

Wszystkie informacje na temat zamówienia oraz  ich realizacji dostępne są pod numerem telefonu:

+42 42 211 18 26 (w godzinach 7-15) oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy sklep@zgoda.pl

Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa około 5-ciu dni roboczych. O zmianie czasu realizacji bądź niemożliwości realizacji zamówienia Klient informowany jest telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówione produkty są dostarczane za pomocą firmy kurierskiej pod wskazany adres dostawy.

Istnieje możliwość bezpośredniego odbioru towaru z siedziby firmy S.I. ZGODA mieszczącej się w Konstantynowie Łódzkim 95-050, przy ul. 8 Marca 1 (II piętro, pokój 202 dział marketingu i sprzedaży).

§ 7

Za towary zakupione w Sklepie Klient może zapłacić w jeden z następujących sposobów płatności:
a) poprzez płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy lub za pobraniem u kuriera;
b) za pomocą polecenia przelewu w ramach bankowości tradycyjnej.
c) przelewy24

Określone w Sklepie ceny towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich i obejmują kwotę podatku od towarów i usług.
Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki towaru/ów.
Całkowita cena do zapłaty za dane zamówienie stanowi sumę ceny zamówionych towarów i kosztów wydania towarów doliczonych zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§8

Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie;

n) o świadczenie usług, za które konsument jet zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§9

Spółdzielnia zapewnia należytą ochronę danych osobowych Klienta. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta przez Spółdzielnię znajdują się w Polityce prywatności.

REKLAMACJE

§10

Reklamacje towarów zakupionych w Sklepie Internetowym powinny być składane Spółdzielni z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:
95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1, telefon +48-42-211-18-26 lub w zakładce zwroty i reklamacje.
W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu ułatwienia jej rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, numer faktury zakupu lub numer zamówienia, przyczyna reklamacji.

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§11

Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa umożliwiająca zawarcie ze Spółdzielnią za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej zakupu towarów, w tym w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za towar i kosztów wysyłki, stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

§12

Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie ze Spółdzielnią za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej towarów dostępnych, a w szczególności polega na:
a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Spółdzielni i towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy ze Spółką i jej wykonania;
b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji ze Spółdzielnią, w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Konta Klienta;
W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Klient powinien dysponować: a) połączeniem z siecią Internet; b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.
Do reklamacji dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną zastosowanie ma § 10 ust 1 i 2 Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

Umowy zawierane w Sklepie mogą być zawarte jedynie w języku polskim.
Regulamin udostępniany jest Klientowi przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
Klient ma prawo składania reklamacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu § 10.
Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń np. mediacji, a Klient będący konsumentem także do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Spółdzielnię Inwalidów ZGODA z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim , adres: ul. 8 Marca 1,  95-050, NIP: 724-000-10-08, REGON: 000453753 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

„Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.”

Spółdzielnia Inwalidów „ZGODA”
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. 8 Marca 1

Telefon
centrala:   +48 42 211 11 62
sekretariat:+48 42 211 16 42
marketing:  +48 42 211 18 26

Kontakt internetowy:
sklep@zgoda.pl